Informace o zpracování osobních údajů
a
Souhlas se zpracováním osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IN MOTION z.s., IČO: 01308581, sídlem Famfulíkova 1148/3, 182 00 Praha 8 (dále jen: „ (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Famfulíkova 1148/3, 182 00 Praha 8
e-mail: samek@imacademy.cz
telefon: +420 606 182 489

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o:
a) Fakturační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště)
b) Kontaktní údaje (telefon, e-mail adresa)
c) Rodné číslo
d) Občanství
e) Údaje nutné k plnění služby (datum narození, případně osobní údaje dětí)
f) Obrazové a zvukové záznamy (fotografie, videa, záběry bezpečnostních kamer)
g) Historie objednávek, docházek a návštěvnosti haly
h) Soubory cookies
i) Tréninkové výsledky a úrazy

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
◦ evidence v rejstříku sportovců podle Zákona o podpoře sportu, č. 115/2001 Sb.)
◦ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
◦ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
◦ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
◦ vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (čl. II., odst. 1, a)-c) této smlouvy), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
◦ marketing a prezentace služeb na webu, sociálních sítích a dalších informačních materiálech
◦ interní vyhodnocení poskytovaných produktů a jejich optimalizace
◦ zasílání obchodních sdělení
◦ bezpečnost a ochrana oprávněných zájmů společnosti, majetku a práv

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
◦ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
◦ po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
◦ podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
◦ zajišťující daňovou evidenci a účetnictví
◦ zajišťující zdravotní a úrazové pojištění
◦ zajišťující služby provozování webových stránek,
◦ zajišťující marketingové služby

2. Osobní údaje jsou ze zákonné povinnosti sdíleny také s rejstříkem sportovců, dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
◦ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
◦ právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
◦ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
◦ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
◦ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
◦ právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I, odst. 2 těchto podmínek,

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Pro zpracování některých osobních údajů Správce využívá služeb těchto zpracovatelů: Google, Gmail, Dropbox, Wedos, Linode. Nakládání s údaji je ošetřeno zpracovatelskou smlouvou.

4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Zároveň souhlasíte, aby provozovatel pořizoval na svýcvh akcích fotografické a video záznamy a používal je k propagaci své činnosti.

3. Váš souhlas potvrzujete zaškrtnutím Souhlasu prostřednictvím internetového formuláře během registrace profilu na webu imacademy.cz.

4. V případě odmítnutí poskytnutí souhlasu nebo jeho odvolání nemůžete být dále evidovaní jako členové spolku In Motion z.s. a ztrácíte nárok na využití některých služeb spolku.

5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi tohoto dokumentu zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám jí zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.5.2020.