Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky společnosti IN MOTION Academy s.r.o., IČ: 04715161, se sídlem Na Jarově 2424/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 252533 (dále jen „IM Academy“)

  1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi společností IM Academy a jinou fyzickou či právnickou osobou, (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby poskytované společností IM Academy zákazníkům. Společnost IM Academy je provozovatelem webové stránky www.imacademy.cz (dále jen „webové stránky“)
  2. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi společností IM Academy a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  3. Znění obchodních podmínek může společnost IM Academy měnit či doplňovat.
 1. 2. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

  1. Veškeré nabídky činěné společností IM Academy jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh společnosti IM Academy na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka společností IM Academy, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
  2. Smluvní vztah mezi společností IM Academy vzniká na základě objednávky zákazníka, potvrzením objednávky společností IM Academy a uhrazením celé platby za produkty či služby, a to v souladu s těmito podmínkami.
  3. Pro účely těchto obchodních podmínek se produktem či službou rozumí veškeré produkty či služby nabízené společností IM Academy.
  4. Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty. Objednávka zákazníka je vůči společnosti IM Academy účinná okamžikem jejího písemného potvrzení zákazníkovi.
  5. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název společnosti, dat. nar. / IČO, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.
  6. Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči společnosti IM Academy účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.
  7. Společnost IM Academy není povinna jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro společnost IM Academy závazná.
 2. 3. Cena

  1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. 4. Platební a storno podmínky

  1. Zákazník zaplatí kupní cenu za produkty a služby, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:
   1. Lekce a Kroužek parkouru (předplatné na dobu jednoho až pěti měsíců), dále jen „lekce“
    1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím druhé lekce.
    2. Objednanou službu lze zrušit jednak ze zdravotních důvodů po dodržení podmínek specifikovaných v následujícím bodě, případně i z osobních důvodů s čtyřtýdenní výpovědní lhůtou, počínaje datem doručení žádosti o zrušení. Po uplynutí této lhůty je účastník trvale odhlášen z docházky a peníze za předplacené lekce v období následujícím po výpovědní lhůtě jsou vráceny do 10 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti IM Academy na číslo účtu, z kterého jsme přijali platbu za danou službu. Do žádosti o ukončení docházky je třeba napsat variabilní symbol objednávky, jméno účastníka a zaslat na e-mailovou adresu info@imacademy.cz
    3. Pokud účastník lekce utrpí úraz nebo je dlouhodobě nemocný a to mu znemožňuje dochodit lekce v zaplaceném pololetí, bude vrácena částka za lekce následující po písemném oznámení úrazu/nemoci. Případně bude částka použita na uhrazení další objednávky. To však pouze za dodržení podmínek níže:
     1. Lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné nahradit v rámci objednaného pololetí.
     2. Úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně po vzniku této okolnosti.
     3. Předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné oznámit písemně na e-mailovou adresu info@imacademy.cz zároveň s výše uvedeným lékařským potvrzením. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že na kredity se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.
   2. Workshop parkouru, Zkušební trénink rodičů s dětmi a Eventy
    1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím služby.
    2. Objednávku lze zrušit nejpozději 3 dny před termínem konání. V takovém případě bude vrácena celá částka do 10 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti IM Academy. Pozdější zrušení není možné.
   3. Pravidelné tréninky rodičů s dětmi, soukromé pronájmy, narozeninové oslavy
    1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím služby, respektive první lekce.
    2. Předplacenou službu lze zrušit nejpozději před poskytnutím služby. Při zrušení více jak 7 dní před zahájením bude vrácena celá částka. V případě zrušení méně jak 7 dní před zahájením, nejpozději však před termínem konání služby, bude vráceno 50% uhrazené částky. Částka bude vrácena do 10 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti IM Academy.
   4. Příměstský a Pobytový tábor
    1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před zahájením tábora.
    2. V případě zrušení již zaplacené objednávky účasti na táboře více jak 40 dní před termínem konání tábora bude vrácena celá částka na příslušný účet, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti IM Academy. V případě zrušení již zaplacené objednávky účasti na táboře méně jak 40 dní před termínem konání tábora, nejpozději však 7 dní před termínem konání tábora, bude vrácena částka odpovídající 50% zákazníkem uhrazené částky vrácena na příslušný účet zákazníka, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky společnosti IM Academy. Pozdější zrušení není možné.
  2. V případě, že nedojde k úhradě v souladu s těmito obchodníma podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne zákazníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  3. Za okamžik zaplacení ceny za službu či produkty zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet společnosti IM Academy.
  4. Platby provedené zákazníkem jsou společností IM Academy započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.
  5. V případě prodlení s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti je objednávka zrušena.
 4. 5. Využití služeb a produktů

  1. Lekce parkouru a Kroužek parkouru, dále jen „lekce“
   1. V případě že se zákazník z jakéhokoli důvodu nezúčastní objednané lekce, má možnost nahradit si příslušnou lekci v jiné skupině ve stejné věkové a pokročilostní kategorii. Lekce je však nutné vyčerpat do konce příslušného období.
   2. Předplatné lekcí parkouru je nepřenosné, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.
   3. Veškeré zákazníkem nevyužité lekce v rámci předplaceného pololetí propadají, nestanoví-li podmínky, či dohoda smluvních stran, jinak.
  2. Workshop parkouru, Zkušební trénink rodičů s dětmi a Eventy
   1. Služba je nepřenosná. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že namísto zákazníka se objednané služby zúčastní jeho náhradník ze stejné věkové a pokročilostní kategorie.
  3. Pravidelné tréninky rodičů s dětmi
   1. V případě že se zákazník z jakéhokoli důvodu nezúčastní objednané lekce, má možnost si příslušnou lekci nahradit. Pro informaci o náhradních termínech použijte kontakt info@imacademy.cz
   2. Služba je nepřenosná. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že namísto zákazníka se objednané služby zúčastní jeho náhradník ze stejné věkové a pokročilostní kategorie.
  4. Příměstský tábor
   1. Účast na příměstském táboře je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto zákazníka se příměstského tábora účastní jeho náhradník, který splňuje podmínky účasti.
   2. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně termínu na jiný volný termín. Nárok na změnu termínu má zákazník pouze v případě, že o změnu termínu požádá nejpozději 30 dní před termínem konání objednaného příměstského tábora.
  5. Pobytový tábor
   1. Zákonný zástupce se zavazuje, že při nástupu na tábor odevzdá „Nástupní list dítěte” (potvrzení o bezinfekčnosti s kopií zdravotní kartičky) a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
   2. Doprava účastníků tábora je na vlastní náklady zajištěna zákonným zástupcem. To platí i v průběhu konání tábora v případech, kdy chce účastník opustit tábor dříve, nebo účast dále není možná ze zdravotních důvodů, nebo je účastník z tábora vyloučen na základě hrubého porušení táborového řádu.
   3. S táborovým řádem budou účastníci seznámeni první den tábora. Opakované nebo hrubé porušení táborového řádu může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
   4. Účastník je povinen zúčastnit se celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je součástí Nástupního listu dítěte.
 5. 6. Ujednání o mlčenlivosti

  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.
 6. 7. Ochrana osobních údajů

  1. Nakladání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů jsou na samostatném dokumentu.
 7. 8. Odstoupení od smlouvy

  1. Společnost IM Academy je oprávněna odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazníkem hrubým způsobem poruší své povinnosti, zejména nerespektováním provozního řádu, bezpečnostních předpisů, pokynů lektora či jiné odpovědné osoby. Společnost IM Academy má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jednáním zákazníka při využití produktů či služeb dojde ke škodě na majetku či zdraví.
  2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li společnost IM Academy v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak čtyři týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 8. 9. Ostatní ujednání

  1. Smluvní strany se dohodly, ž vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.
  2. Bezpečnostními předpisy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré právní předpisy na ochranu života či zdraví.
  3. Provozní řád upravuje práva a povinnosti zákazníka využívajícího služby společnosti IM Academy ve všech provozovnách: Na Jarově 2424/3 - Praha, dále Vídeňská 297/99 - Brno, Koterovská 2208/158 - Plzeň a Náměstí Svobody 1460 - Kladno
  4. Zákazník prohlašuje, že je mu znám jeho zdravotní stav a že mu jeho zdravotní stav nebrání ve využití služeb společnosti IM Academy.
  5. Zákazník je povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné osoby za služby či produkty společnosti IM Academy, Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Bezpečnostním předpisy a Provozním řádem společnosti IM Academy.
  6. Společnost IM Academy neodpovídá za věci vnesené či odložené, pokud je zákazník zanechá na jiných místech, než v zamykacích skříňkách.
  7. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za společností na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti IM Academy.
  8. Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za společností IM Academy není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky společnosti IM Academy.
 9. 10. Závěrečná ujednání

  1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.
  2. Jsou – li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
  3. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.8.2022