PROVOZNÍ ŘÁD

prostorů In Motion Academy

  1. Působnost a účel provozního řádu

  1. Tento provozní řád se vztahuje na všechna zařízení, ve kterých níže uvedený provozovatel poskytuje sportovní a pohybové služby veřejnosti (všechna tato zařízení dále označena jen jako „hala“). Všechny provozovny jsou označeny nápisem IN MOTION ACADEMY a jsou na adresách: Na Jarově 2424/3, Praha 3, dále Vídeňská 297/99, Brno, dále Koterovská 2208/158, Plzeň a Náměstí Svobody 1460, Kladno.
  2. Provozovatelem haly je In Motion Academy s.r.o., IČO 04715161, se sídlem: Na Jarově 2424/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252533.
  3. Tento řád je účinný vůči všem návštěvníkům haly, kteří jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat veškerá jeho pravidla.
  4. Užívání haly je možné pouze v otevírací době. Výjimky z otevírací doby jsou oznamovány předem na internetových stránkách www.imacademy.cz. Provozovatel může halu kdykoliv uzavřít z důvodu technických závad či po předchozím oznámení.
  5. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník z haly vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného. V případě opakujícího se porušování tohoto řádu může být návštěvníkovi zakázán vstup do haly na dobu neurčitou.
 1. 2. Obecná pravidla užívání haly

  1. Každý návštěvník se před vstupem na tréninkové plochy označené v hale jako tréninkové plochy seznámí s tímto řádem. To dokládá buď založením IMA profilu zaškrtnutím kolonky "Návštěvník je seznámen s provozním řádem", nebo vyplněním formuláře "Prohlášení účastníka". Formulář je poté třeba předat kompetentní osobě na jedné z poboček. Bez IMA profilu, nebo řádně vyplněného a předaného formuláře není vstup návštěvníkovi na tréninkové plochy dovolen. Za kompetentní osobu se považuje trenér, recepční či pověřený zaměstnanec Provozovatele. V případě, že je návštěvník nezletilý, podepíše za něj Prohlášení návštěvníka jeho zákonný zástupce.
  2. Každý návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy haly dodržovat pokyny kompetentních osob.
  3. Užívání tréninkových ploch osobám mladších 12 let je možné pouze za přítomnosti odpovědného instruktora.
  4. Vstup na tréninkové plochy je povolen pouze osobám v tréninkovém oblečení a odpovídající obuvi. K převlečení a přezutí slouží vymezené prostory. Není dovoleno užívat halu na boso, v ponožkách či v pantoflích, a to z bezpečnostních a hygienických důvodů. Výjimkou jsou vymezené části haly s měkčeným povrchem, tj. molitanová jáma, trampolína a akrobatický koberec, kde je dovoleno používání i bez bot, nikoliv však v pantoflích.
  5. Je zakázán vstup osob s ostrými předměty na tréninkové plochy.
  6. Užívání haly je zakázáno osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jejich užívání je v celé hale zakázáno.
  7. Je zakázán vstup osobám nemocným.
  8. Kouření či manipulace s ohněm jsou v prostorách haly zakázány.
  9. Návštěvník haly nesmí užívat vadné náčiní (překážky apod.), pokud se během jeho užívání o vadě dozví. V případě, že i nadále užívá vadné náčiní, nezodpovídá provozovatel za žádnou škodu či újmu, která je návštěvníkovi způsobena. Jakoukoliv vadu je návštěvník provozovateli povinen oznámit bezodkladně poté, co se o ní dozví.
  10. V případě, že dojde ke zranění, je návštěvník povinen zranění oznámit bezodkladně kompetentní osobě.
  11. Návštěvník je povinen neznečišťovat prostory haly.
  12. Je zakázáno trénovat mimo prostory učené k tréninku, zejména je zakázáno používat ke skokům či dopadům parapety, vedení plynu či elektřiny, topení, vzduchotechniku, jeřábovou dráhu, dveře apod.
  13. Návštěvníci jsou povinni v případě probíhajícího kurzu dle čl. 5 tohoto řádu umožnit nerušený průběh tohoto kurzu.
  14. Vnos cenností do prostoru haly je zakázán. Provozovatel neručí za věci vnesené či odložené, pokud je zákazník zanechá na jiných místech, než v zamykacích skříňkách.
 2. 3. Bezpečnost užívání tréninkových ploch

  1. Provozovatel není odpovědný za zranění, která si vlastním zaviněním způsobí návštěvník při tréninku. Provozovatel upozorňuje, že návštěvníci trénují veškeré prvky na vlastní nebezpečí. Návštěvníci, popř. jejich zákonný zástupce, svým podpisem výslovně stvrzují, že tuto skutečnost berou na vědomí.
  2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla bezpečného provozu, dbát na své fyzické možnosti a zohledňovat při užívání haly svůj zdravotní stav, zkušenosti a dbát zdraví ostatních návštěvníků.
  3. Návštěvník si před použitím daného náčiní zkontroluje jeho povrch, vratkost a další vlastnosti důležité pro bezpečnost provedení plánovaného tréninku.
  4. Všem návštěvníkům je výslovně doporučeno používání žíněnek v dopadových zónách při tréninku. V případě zranění způsobeného jejich nepoužitím není provozovatel za toto zranění odpovědný.
  5. V případě, že kompetentní osoba zakáže návštěvníkovi s ohledem na jeho stav neprovádění konkrétního tréninkového prvku, je návštěvník povinen kompetentní osobu uposlechnout a dále se řídit jejími pokyny.
  6. Během tréninku je zakázáno používání sluchátek a mobilních telefonů.
  7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořadí, ve kterém projeví zájem o konkrétní náčiní.
  8. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze v prostoru recepce a zázemí pro návštěvníky, nikoli v tréninkovém prostoru haly.
 3. 4. Pravidla užívání molitanové jámy

  1. Molitanovou jámu je možné užívat bez obuvi. Pro její užití platí veškerá ustanovení o bezpečnosti užívání tréninkových ploch i obecná pravidla užívání haly.
  2. Je zakázáno vynášení kostek z molitanové jámy či její užívání k jiným než tréninkovým účelům, zejména je zakázáno zahrabávání návštěvníků.
  3. Výslovně je zakázáno užívat jámu v případě, že je právě užívána jinou osobou. Po doskoku je návštěvník povinen okamžitě jámu opustit.
  4. Před užíváním jámy vyjme návštěvník veškeré předměty z kapes. V případě, že tak neučiní a tyto předměty budou v jámě ztraceny, mohou být objeveny až při plánované údržbě jámy. V takovém případě se návštěvník může o datu další údržby informovat na recepci. Za ztrátu těchto předmětů nenese provozovatel odpovědnost.
 4. 5. Pravidelné tréninky s lektory

  1. V hale probíhají také pravidelné tréninky s lektory, kterých se návštěvníci mohou účastnit po přihlášení do kurzu a zaplacení kurzovného.
  2. Seznam probíhajících kurzů je dostupný na adrese www.imacademy.cz. Návštěvník se může přihlásit na kurz tak, že vyplní přihlášku na těchto internetových stránkách či v provozovně. Následně obdrží od provozovatele potvrzení či jinou informaci a údaje k platbě kurzovného. Po jeho úhradě a podepsání všech potvrzení požadovaných provozovatelem se návštěvník stává kurzistou. V případě, že je kurzista nezletilý, podepíše za něj veškeré dokumenty jeho zákonný zástupce.
  3. Před začátkem kurzu obdrží kurzista informace o délce trvání kurzu a o předpokládaném průběhu jednotlivých lekcí. Jejich konkrétní náplň pak určuje lektor, a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení kurzistů.
  4. Lektor vede evidenci příchozích kurzistů na jednotlivé lekce.
  5. Kurzisti jsou povinni dbát instrukcí lektora. V případě, že nebudou dodržovat jeho pokyny, může je lektor z lekce vyloučit, a to bez nároku na vrácení kurzovného.
  6. Do kurzů mají přísný zákaz vstupu kurzisti s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy apod. Trpí-li kurzista zdravotními problémy, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost a případná omezení lektorovi. V případě, že toto kurzista neučiní, není lektor odpovědný za jakékoliv zdravotní následky kurzisty tímto způsobené.
  7. Z provozních důvodů není možné vracet peníze za neodchozené lekce způsobené absencí kurzisty ani je převézt do dalšího období. O možnosti nahrazení zameškaných lekcí se dozvíte na webových stránkách imacademy.cz.
  8. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, bude kurzista informován emailem či telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V takovém případě bude nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za danou lekci vráceno.
  9. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit celý kurz, bude poměrná část kurzovného za neodchozené lekce vrácena.
 5. 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Nakladání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů jsou na samostatném dokumentu přístupném na webových stránkách imacademy.cz
  2. Návštěvníci souhlasí s tím, aby provozovatel pořizoval v hale fotografické či video záznamy a používal je k propagaci své činnosti.
 6. 7. Závěrečná ustanovení

  1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 10. 1. 2023.