Stanovy zapsaného spolku
In Motion z.s.

Čl I. - Základní ustanovení

 1. Název spolku: In Motion z.s. (dále jen „spolek“)

 2. Sídlo spolku: Famfulíkova 1148/3, Praha 8, 182 00 – Česká Republika

Čl. II - Charakter spolku

In Motion z.s. je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Název podlehl v roce 2015 úpravě podle nového občanského zákoníku s č. 89/2012 Sb. In Motion z.s. je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. III – Účel spolku

Základním účelem spolku je provozování sportovní činnosti, organizování sportovních akcí a dalších akcí určených pro rozvoj sportovní zdatnosti, osvěty a vzdělávání.

Čl. IV - Hlavní činnost spolku

 1. Předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře sportu. Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hájí a prosazuje jejich zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a výkonností činnosti, zejména mládeže a dětí. Při realizaci svého poslání vykonává tyto hlavní činnosti:

  1. Organizování sportovních lekcí, akcí a soutěží

  2. Podpora sportovců zabývajících se Parkourem

  3. Rozvoj Parkouru a jeho propagace mezi veřejností

 2. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře cílů spolku dle čl. III těchto stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být především použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. V - Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle a souhlasí s jeho stanovami.

 2. Členství ve spolku je dvojího druhu:

  1. Zakládající členové

  2. Řádní členové

 3. Spolek vede neveřejný seznam členů. Jméno člena v seznamu může být uvedeno pouze na základě jeho souhlasu, případně jeho zákonného zástupce. Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob provádí předsednictvo.

Čl. VI – Členská práva a povinnosti

 1. Každý člen spolku má právo:

  1. účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován

  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

  3. být informován o hospodaření spolku

  4. být volen do orgánů spolku

 2. Každý člen spolku je povinen:

  1. Dodržovat stanovy spolku

  2. Řádně a včas platit členské příspěvky

Čl. VII – Zánik členství

Členství zaniká:

 1. doručením písemného oznámení představenstvu o vystoupení člena ze spolku

 2. vyloučením člena, který vážným způsobem porušuje stanovy spolku či poškozuje jeho zájmy

 3. úmrtím

 4. zánikem spolku

Čl. VIII – Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Představenstvo

  1. Má nejméně 3 členy

  2. Členy představenstva tvoří všichni zakládající členové a zvolení řádní členové spolku

  3. Řádní členové mohou být do představenstva voleni a také odvoláni nadpoloviční většinou stávajícího představenstva

  4. Jednání představenstva svolává předseda minimálně jednou ročně

  5. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů

  6. Představenstvo zejména schvaluje stanovy, volí a odvolává předsedu, eviduje členy spolku, schvaluje rozpočtové plány a stanovuje výši členských příspěvků, rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích a dbá na hospodárné nakládání s finančními prostředky spolku.

  7. Představenstvo je povinno řídit se platnými právními předpisy a stanovami spolku

 2. Statutárním orgánem spolku je Předseda

  1. Je oprávněn jednat za spolek samostatně

  2. Předseda je do své funkce volen členy představenstva na dobu neurčitou. Stejným způsobem může být z funkce odvolán.

  3. Předseda minimálně jednou ročně svolává jednání představenstva

Čl. IX - Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá představenstvo. Hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného představenstvem nebo na základě operativního rozhodování podle aktuálních příjmů.

 2. Zajištěním běžného hospodaření a nakládáním s majetkovými hodnotami spolku je pověřen předseda spolku, nebo člen představenstva, předsedou pověřený.

 3. Příjmy a výdaje spolku jsou popsány v čl. IV - Zajištění činnosti a jsou v souladu s čl. III – Základní cíle spolku.

Čl. X – Pobočné spolky

 1. Spolek může založit pobočný spolek s odvozenou právní subjektivitou. O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje představenstvo hlavního spolku. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. O nabytí a pozbytí členství v pobočném spolku rozhoduje členská schůze a schvaluje představenstvo hlavního spolku. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním. Pobočné spolky nejsou oprávněny jednat jménem hlavního spolku, ani hlavní spolek jakkoli smluvně zavazovat.

 2. Pobočné spolky mohou být členy jiných spolků.

 3. Spolek neručí za závazky a dluhy svých pobočných spolků.

 4. Pobočné spolky se řídí stanovami hlavního spolku – In Motion z.s.

 5. Název pobočného spolku musí obsahovat text: In Motion

 6. Návrh na založení pobočného spolku předkládá představenstvu hlavního spolku ustavující schůze představenstva pobočného spolku, a to na návrh alespoň 3 osob starších 18 let

 7. Nejvyšším orgánem pobočného spolku je Představenstvo:

  1. má nejméně 3 členy

  2. jednání Představenstva svolává předseda spolku minimálně 1x ročně

  3. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku

  4. pobočný spolek může přijmout vlastní organizační řád, který svým obsahem musí být v souladu se stanovami hlavního spolku a který bude řešit organizační záležitosti příslušného pobočného spolku

 8. Statutárním orgánem pobočného spolku je Předseda

  1. je oprávněn zastupovat a jednat jménem pobočného spolku samostatně

  2. je volen či odvoláván členy představenstva na dobu neurčitou

Čl. XI – Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí představenstva nebo zrušením z rozhodnutí soudu.

 2. Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem spolku stává předseda spolku.

Čl. XII – Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Toto znění stanov schválilo představenstvo spolku v Praze, dne 12.10.2023